Klub Sony
Z myślą o Tobie stworzyliśmy miejsce, w którym możesz czerpać jeszcze więcej radości z produktów marki Sony.
W Klubie Sony spotykają się ludzie, którzy cenią profesjonalną obsługę.

Regulamin Klubu Sony


§ 1 Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenia w niniejszym Regulaminie:

„Konto” – oznacza konto Uczestnika Klubu Sony prowadzone w ramach elektronicznego systemu programu lojalnościowego; dostęp do Konta jest możliwy za pomocą strony klubsony.pl
„Uczestnik” – oznacza osobę pełnoletnią, obywatela polskiego lub osobę mającą stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, która dołączyła do programu lojalnościowego Klub Sony;
„Przywileje” – oznaczają wszelkie korzyści i przywileje, które mogą być przyznane Uczestnikowi w ramach programu lojalnościowego Klub Sony;
„SC Electronics” – oznacza SC Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 590142, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-265-83-36, kapitał zakładowy 48 000,- PLN;
„Klub Sony” – oznacza program lojalnościowy prowadzony przez SC Electronics dla klientów sklepu internetowego Scentre.pl, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu oraz dla klientów stacjonarnych sklepów detalicznych, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej scentre.pl/shop oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony.
„Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;
„Voucher” – oznacza dokument w formie papierowej lub elektronicznej umożliwiający realizację konkretnego Przywileju
 
 § 2 Uczestnictwo
 
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Klubie Sony.
 2. Dołączyć do Klubu Sony można zarówno w stacjonarnych sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony, które biorą udział w Klubie Sony, jak i w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem scentre.pl.
 3. W celu dołączenia do Klubu Sony w stacjonarnym sklepie detalicznym oferującym produkty marki Sony, należy wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny znajdujący się w takim sklepie. Do formularza dołączony jest Regulamin, z którym należy się zapoznać przed podpisaniem formularza.
 4. W celu dołączenia do Klubu Sony w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem scentre.pl, należy zakładając w nim konto zapoznać się z Regulaminem oraz zaznaczyć checkbox z wyrażeniem zgody na dołączenie do Kluby Sony.
 5. Po zarejestrowaniu się w Klubie Sony, Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta. SC Electronics wskazuje, że dane służące do logowania do Konta powinny być właściwie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Uczestnik uzyskuje również kartę Klubu Sony, którą również należy właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
 6. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i przystąpił do Klubu Sony w sposób opisany w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu, wówczas przez okres 14 dni od dnia zawarcia umowy o udział w Klubie Sony przysługuje mu prawo odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyn. W celu wykonania powyższego uprawnienia, Użytkownik powinien poinformować SC Electronics o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres SC Electronics podany w postanowieniu § 1 Regulaminu). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o udział w Klubie Sony wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Wszyscy Uczestnicy powinni niezwłocznie informować Klub Sony o zmianach adresów zamieszkania oraz adresów elektronicznych.
 8. Zakazane jest dodawanie przez Uczestnika w formularzach lub za pomocą Konta treści o charakterze bezprawnym.
 
§ 3 Przywileje
 
 1. Uczestnictwo w Klubie Sony upoważnia do otrzymywania i korzystania z Przywilejów. Przy czym, dla uzyskania konkretnego Przywileju konieczne jest spełnienie określonych warunków, o których Uczestnik jest informowany w stacjonarnych sklepach detalicznych biorących udział w Klubie Sony lub w Koncie. SC Electronics może również przyznawać Przywileje uznaniowo wszystkim lub niektórym Uczestnikom. Przywileje mają określony termin ważności.
 2. Raz wykorzystany Przywilej nie może być wykorzystany ponownie. Nie wyklucza to możliwości uzyskania przez Uczestnika kolejnego takiego samego Przywileju.
 3. Przywileje są związane z danym Kontem i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 4. Nie można żądać wydania ekwiwalentu pieniężnego za uzyskane w ramach Klubu Sony Przywileje.
 5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka wykorzystania Przywileju przez osobę nieuprawnioną, w czasie realizowania Przywileju lub wystawiania Vouchera mogą być zadawane pytania kontrolne mające na celu zweryfikowanie tożsamości Uczestnika. Wszystkie realizowane z Konta nagrody, które są wysyłane pocztą, zostaną przesłane na adres Uczestnika podany w Klubie Sony.
 6. Przywileje można wykorzystywać w sklepach detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej scentre.pl/shop lub w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem strony internetowej scentre.pl
 7. Przywileje mogą być wykorzystywane na zasadach określonych dla danego Przywileju. Zasady te będą każdorazowo podawane Uczestnikowi.
 
§ 4 Ogólne
 
 1. Karty Klubu Sony stanowią własność SC Electronics. Uczestnik powinien zabezpieczyć kartę przed dostępem osób nieuprawnionych. Jeżeli karta Klubu Sony zostanie zgubiona lub Uczestnik nabierze podejrzeń, iż w posiadanie dostępu do Konta weszła osoba nieupoważniona, należy bezzwłocznie skontaktować się z SC Electronics lub pracownikami stacjonarnych sklepów detalicznych oferujących produkty marki Sony i partycypujących w programie Klub Sony, których aktualny wykaz znajduje się pod adresem strony internetowej scentre.pl/shop. Zgłoszeń do SC Electronics należy dokonywać drogą elektroniczną pod adresem klub@klubsony.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie klubsony.pl.
 2. SC Electronics może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę o udział w Klubie Sony i zamknąć Konto, jeżeli:
  1. Uczestnik naruszy co najmniej jedno z następujących postanowień Regulaminu: § 2 ust. 7, § 2 ust. 8, § 3 ust. 3, § 4 ust. 1,
  2. SC Electronics podejmie decyzję o zakończeniu działania Klubu Sony,
  3. przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy na Koncie danego Uczestnika nie zarejestrowano żadnej aktywności.
 3. Uczestnik może zamknąć Konto w dowolnym momencie, zawiadamiając SC Electronics o powyższym na piśmie lub emailem na adres: klub@klubsony.pl. Zamknięcie Konta powoduje utratę wszelkich praw do wykorzystania Przywilejów, które do dnia zamknięcia Konta nie zostały wykorzystane. Zamknięcie Konta przez Uczestnika jest równoznaczne z wypowiedzeniem SC Electronics umowy o udział w Klubie Sony.

Kontakt

Jeśli masz pytania bądź wątpliwości dotyczące usług i produktów,
skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer infolinii:

0 882 562 597

od pon. do pt.
w godzinach od 9.00 do 17.00

lub pisząc na adres email:
klub@klubsony.pl
W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, związanych z działaniem serwisu,
prosimy o kontakt na adres e-mail:

pomoc@klubsony.pl

od pon. do pt.
w godzinach od 9.00 do 17.00

Administratorem Twoich danych jest SC Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, numer KRS 590142. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.